פטיו 1037 רחוב קידר שכונת אופיר אילת

תוכנית 2/ 03/ 254

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פטיו 1037 רחוב קידר שכונת אופיר אילת
מספר: 2/ 03/ 254
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעה קווי בנין וזכויות בניה,גובה מבנה ושינויים בפיתוח לפי מצב קיים בשטח ובהתאם להיתר.

עיקרי ההוראות:
- קביעה קווי בנין:
קו בנין קדמי ? מותר 0 מ',מוצע 0
קו בנין אחורי - מותר 0 מ',מוצע 0
קו בנין צדדי ימני ושמאלי ? מותר 0 מ',מוצע ? 0.

- קביעה זכויות הבניה (מבנה חד קומתי) לפי היתר בניה מס' 9691,מיום 19/2/03:
שטח עיקרי קיים ? 124.0 מ"ר, מוצע 124.0 מ"ר
שטח פרגולה קיים ? 19.08 מ"ר, מוצע 19.08 מ"ר
שטח סככה קיים ? 13.24 מ"ר, מוצע 13.24 מ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתקידר

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X 194325
קואורדינאטה Y 385420

בית צמוד קרקע,חד קומתי
שכונה: שכונת אופיר
רחוב: רח' קידר
מספר בית: פטיו 1037

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40038חלק56171
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/12/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/01/2012
קבלת תכנית15/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200319/03/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה