פינוי מגרשים בחוף הים וחלוקה מחדש

תוכנית 3/ 02/ 101/ 132

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פינוי מגרשים בחוף הים וחלוקה מחדש
מספר: 3/ 02/ 101/ 132
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד 4 מגרשים בחוף הים בעלי יעודים שונים והפיכתם ל''שטח ציבורי פתוח'', שינוי יעוד 2 מגרשים שיעודם ''שטח למבני ציבור'' בסיטי מע''ר דרום ל''אזור מגורים ד''.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודם של מגרשים 1, 4 ו-8 עפ''י תב''ע 14/118/03/3 בחוף יא' מ''אזור פיתוח שפת הים א' ו-ב''' ל- שטח ציבורי פתוח'' בתאי שטח אלה יותרו יעודים המותרים לבניה בשטח ציבורי פתוח עפ''י תכנית המתאר סעיף 15.
הקטונת שטח מגרש מס' 1 עפ''י תב''ע 74/101/02/3 בחלקו הצפוני של חוף יא' המיועד ל''אזור מלונאות ונופש'' והפחתת זכויות הבניה בו. הפחתת מס' קומות מירבי בתא שטח המוקטן (201) מ- 22 ו- 15 קומות בשני בניינים עפ''י מצב מאושר, ל- 15 קומות במבנה אחד בלבד.
2. הפיכת השטח שנגרע ממגרש 1 המקורי עפ''י תב''ע 74/101/02/3 לתא שטח מס' 301 ושינוי יעודו ל''שטח ציבורי פתוח'' בו יותרו יעודים עפ''י תכנית מתאר אשדוד.
3. שינוי יעוד תאי שטח או חלקם מס' מצ-8 ומגרש מצ-7 מצ - 5 ומצ-6 במע''ר דרום מיעוד ''שטח לבנייני ציבור ל''טזור מגורים ד'' תוך שינוי מספר תאי השטח לתאי שטח 101 ו- 102 וקביעת מס' יח''ד (240 לשני המגרשים) וזכויוות בניה לתאי שטח אלה.
4. שינוי יעוד תאי שטח או חלקם מס' צפ-9 וצפ - 14 מ''שטח ציבורי פתוח'' לאזור מגורים ד'.
5. קביעת הנחיות ומגלבות בניה.
6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2018חלק29
2019חלק25, 35
2072חלק60-61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 118/ 14חוף הים הדרומי - רובע יא' אשדודכפיפות
תוכנית3/ 03/ 113/ 11קרית מע"ר דרוםשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 74שינוי לתכנית מפורטת בחוף רובע יא'כפיפות
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודכפיפות
תוכנית3/ מק/ 2179רובע קריה מע''ר דרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/04/2011
קבלת תכנית11/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100908/08/2011