פיסגת אפרידר - אשקלון

תוכנית 4/ 02/ 101/ 156

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פיסגת אפרידר - אשקלון
מספר: 4/ 02/ 101/ 156
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים מיוחד והסדרת רוחב
דרך בהתאם לרוחב הקיים בסמיכות על ידי שינויים ביעוד הקרקע,
בהנחיות ומגבלות בניה ואיחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלי
הקרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון

תיאור המיקום:
מקום: מרכז אפרידר - רחוב אורט 16

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1932חלק7469
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 03/ 147/ 45תכנית מס' 45/147/03/4שינוי
תוכנית4/ 02/ 101תכנית מתאר אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5323. עמוד: 3815. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים13/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
לא הוגשו התנגדויות17/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות22/04/2004תאריך פרסום: 22/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5292. עמוד: 2715. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים03/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/03/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
קבלת תכנית03/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40029/04/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400119/01/2004