פיצול מגרש במשק חבוט משגב דב

תוכנית בר/ 104/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פיצול מגרש במשק חבוט משגב דב
מספר: בר/ 104/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה .
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים

עיקרי ההוראות:
א. הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה ע"י שינוי חלק ממגרש המיועד למגורים בנחלה ליעוד- "מגורים א"
ב. קביעת זכויות והוראות בניה .
ג. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמשגב דב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4665חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/05/2012
קבלת תכנית06/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201201125/06/2012