פיצול מגרש והגדרת קוי בניין - כפר יחזקאל

תוכנית גל/ מק/ 191

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיצול מגרש והגדרת קוי בניין - כפר יחזקאל
מספר: גל/ מק/ 191
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת הנחלה לצורך יצירת מגרש נפרד (פיצול נחלה) והגדרת קווי בניין בנחלה 123.

עיקרי ההוראות:
1. חלוקת שטח המגורים (בנחלה) למגרש ונחלה - ללא שינוי זכויות בנייה מותרות עפ"י ת.מ 12342. (סעיף 62א(א)1.)
2. הגדרת קווי בניין למגרשים, בהתאם לסעיף 62א(א)4.
3. קביעת הוראות בהתאם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23089חלק123-124
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
תוכניתג/ 12342הרחבת כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2012תאריך פרסום: 04/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6492. עמוד: 770. שנה עברית: התשעג .