פיצול מגרש חקלאי מס' 39 לשני מגרשים

תוכנית גז/ 1/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיצול מגרש חקלאי מס' 39 לשני מגרשים
מספר: גז/ 1/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה בהסכמה עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק.
ב. פיצול מגרש חקלאי מס' 39 לשני מגרשים נפרדים ,
קרקע חקלאית ודרך.
ג. מס' יחידות דיור בתכנית 2.
ד. קביעת זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3880חלק81, 83-85, 87
3884חלק33, 36
3885חלק74-80, 87-92
3886חלק1, 43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1295. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים03/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/11/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/09/2002
החלטה בדיון באישור תכנית04/09/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות09/06/2002תאריך פרסום: 09/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5082. עמוד: 2646. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/06/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/05/2001
קבלת תכנית23/04/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים25114/11/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201604/09/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים21525/06/2002