פיצול מגרש 2469 בעין ורד

תוכנית צש/ 8/ 21/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פיצול מגרש 2469 בעין ורד
מספר: צש/ 8/ 21/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצול מגרש וכך יצירת מגרש חדש שיעודו מגורים א'.

עיקרי ההוראות:
א. חלוקת מגרש ל- 2 מגרשים וכך יצירת מגרש חדש שיעודו מגורים א'.
ב. תוספת שטח שרות.
ג. שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע.
ד. קביעת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורדדרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7818חלק41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ במ/ 0/ 2/ 50כפר - יעבץ, עין - ורד, ניצני - עוז.שינוי
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/07/2012תאריך פרסום: 16/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6446. עמוד: 5314. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה10/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/07/2011
קבלת תכנית19/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים139928/06/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201101910/10/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה