פיצול מגרש 26 במושב בקוע

תוכנית מי/ 510/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פיצול מגרש 26 במושב בקוע
מספר: מי/ 510/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצול מגרש 26 במושב בקוע לשני מגרשים חדשים, ובניית מגורים לבן ממשיך .

עיקרי ההוראות:
א. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
מ"מגורים" עפ"י מי/ 510 ל"מגורים בישוב כפרי " ול"מגורים ".
ב. קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן:
- קביעת למגרש החדש בהתאם לנספח בינוי ולתשריט
ג. קביעת קווי בנין לבניה, כאמור.
ד. קביעת אחוזי בניה לכל תא שטח .
ה. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה , כאמור.
ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ז. קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש , בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבקועבקוע

תיאור המיקום:
מושב בקוע מגרש מס' 26
קואורדינטה מערב מזרח 192/775X
קואורדינטה דרום צפון 637/675Y
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4861חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200/ בפיתוח תיירות ויזמות כלכלית ועסקית במושבים - מרחב תכנון מקומי מטה יהודהכפיפות
תוכניתמי/ 510קביעת יעוד קרקע - מושב בקוע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6766. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים19/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית07/02/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4584. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים19/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/05/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה04/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/03/2008
קבלת תכנית16/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201000207/02/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים105829/07/2009
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200800704/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה