פיצול נחלה במושב נוה מבטח - באר טוביה

תוכנית 8/ 03/ 136/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיצול נחלה במושב נוה מבטח - באר טוביה
מספר: 8/ 03/ 136/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מגורים א' (מגרש מס' 270) וקביעת זכויות בניה כמפורט בסעיף 2.2 להלן.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי ייעוד מאזור מגורים בנחלה (מגרש מס' 34) לאזור מגורים א'
(מגרש מס' 270).
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' (תא שטח מס' 270) ל- 289 מ"ר מתוכם 190 המהווים שטח עיקרי.
ד. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים בנחלה (תא שטח מס' 34A)
ל-388 מ"ר מתוכם 260 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בניה.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהנוה מבטח

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית באר טוביה
קואורדינאטה מערב מזרח - Y - 634800
קואורדינטה דרום צפון - 175000 - X

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5008חלק3957
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות09/04/2008תאריך פרסום: 09/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5793. עמוד: 2748. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/03/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית17/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 25. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/08/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2006
קבלת תכנית03/04/2006