פיצול נחלה במשק 93 במושב היוגב

תוכנית יז/ מק/ 08/ 03

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיצול נחלה במשק 93 במושב היוגב
מספר: יז/ מק/ 08/ 03
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית הפרדת מגרש מתחום המגורים בנחלה (משק 93), על ידי פיצול נחלה 93 במושב היוגב לשתי חלקות נפרדות: אחת מיועדת למגורים בישוב כפרי והשניה למגורים א'.
פיצול הנחלה יהיה בהתאם להוראות סעיף 62 של מנהל מקרקעי ישראל "הפרדת מגרש מגורים בנחלה".

עיקרי ההוראות:
1. פיצול נחלה 93 בגוש 11466 בחלק מחלקה 5, מושב היוגב, לשתי חלקות נפרדות: 101 חלקה מגורים א' ו- 102 מגורים בישוב כפרי לפי סעיף 62א(א)1 לחוק, ללא שינוי בסה"כ זכויות הבנייה בכל יעוד.
2. פיצול הנחלה יהיה בהתאם להוראות סעיף 62 של מנהל מקרקעי ישראל "הפרדת מגרש מגורים בנחלה".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11466חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12140מושב היוגב - הוראות בניהשינוי
תוכניתמשצ/ 8תכנית מפורטת מס' משצ/8 - היוגב והסביבהשינוי
תוכניתג/ 17676תכנית מתאר - מושב היוגבשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200912/08/2012