פיצול נחלה ישרש.

תוכנית גז/ 19/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פיצול נחלה ישרש.
מספר: גז/ 19/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצול מגרש מגורים בישוב חקלאי לשני מגרשים.

עיקרי ההוראות:
קביעת קווי בניין בהתאם לתשריט.
חלוקה של מגרש כמשמעותם בפרק ג' סעיף ז' בהסכמה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרישרש

תיאור המיקום:
מושב ישרש 75.

קואורדינטה מערב מזרח - Y 146
קואורדינטה דרום צפון - X 134

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4741חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 19/ 6מושב ישרששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4197. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים27/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית24/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 465. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2007
פרסום להפקדה בעיתונים06/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה20/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/02/2007
קבלת תכנית03/12/2006