פיצול נחלה מס' 8 - מושב סגולה

תוכנית 6/ 03/ 163/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיצול נחלה מס' 8 - מושב סגולה
מספר: 6/ 03/ 163/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מגרשים באזור מגורים א'
על ידי שינוי ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים ושינוי בזכויות הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבסגולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2973חלק76
2974חלק8, 32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1644. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט24/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית18/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1503. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/12/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/11/2003
החלטה בדיון בוולק"ח07/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה20/01/2003
קבלת תכנית22/07/2001