פיצול נחלה - חיימוביץ עמליה משגב דב

תוכנית בר/ 104/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פיצול נחלה - חיימוביץ עמליה משגב דב
מספר: בר/ 104/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה.
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

עיקרי ההוראות:
א. הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה.
ב. קביעת זכויות והוראות בניה.
ג. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמשגב דב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4999חלק41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/02/2011
קבלת תכנית02/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201100911/04/2011