פיתחת ניצנה

תוכנית 20/ 02/ 101/ 67

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פיתחת ניצנה
מספר: 20/ 02/ 101/ 67
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חיזוק ההתישבות בפתחת נצנה, כנגזרת מהחלטת ממשלת ישראל מס' 444 מיום 15.07.01 - "הקמת ישובים חדשים באזור חולות חלוצה בנגב", זאת באמצעות:
-הרחבת הקהילה החינוכית התיישבותית ניצנה מישוב כפרי לישוב עירוני 'ניצנית' ויצירת התנאים להגדלת היקף האוכלוסיה באזור.
-שימור וטיפוח מרחבים פתוחים, המייצגים את רוח המקום והגנה על איכות החיים והסביבה בשטח התכנית תוך כדי פיתוחו.
-חיזוק מערך הקשרים בין יישובי הפיתחה (קיימים ומתוכננים), באמצעות פיתוח מערך התחבורה והקמת פארק דרך שור.
-קידום התיירות, מערכות התשתית והתחבורה בתחום התכנית, כמנוף לפיתוח האזור.
-פיתוח האזור כשער ומוצא מערבי לישראל.
-הבטחת זמינות של עתודות קרקעיות בשטח התכנית לפיתוח ולשימור, מעבר לתקופת תוקפה של התכנית.
2. קביעת הנחיות לתכנון סטטוטורי ברמה מפורטת, בכל הנוגע לעניינים המפורטים בתכנית זו.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת מסגרת תכנונית לפיתוח מגורים, מבני ציבור, מסחר ותעסוקה, גן לאומי, שטחים פתוחים לסוגיהם, דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות ומסילת ברזל.
2. קביעת שלביות פיתוח. היקף היישוב 'ניצנה' יהיה 1500 יח"ד בשלבים א' ו-ב' יחדיו, מתוכם כ-400 יח"ד בשלב א'.
3. קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות.
4. קביעת יעודי קרקע, תכליות ושימושים מותרים, זכויות והוראות בניה, מגבלות לפיתוח בשטחים הבנויים ובשטחים הפתוחים, כמו גם תנאים למתן היתרי בניה, בתחום התכנית.
5. הסדרת פעילות הכריה וחציבה בנחל ניצנה.
6. התווית תחום הנחל וסביבותיו ופרוט השימושים המותרים בו בהתאם לת/מ/א 34/ב/3.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב

תיאור המיקום:
פתחת ניצנה מצויה כ-70 ק"מ מבאר שבע ומשתרעת מן הגבול הבינלאומי במערב, מחנה קציעות במזרח, שטחי חקלאות מצפון וגבעת הגר מדרום. השטח כולל מספר ישובים קטנים בעלי אופי כפרי, קהילה חינוכית התיישבותית בניצנה, שטחים חקלאיים ושרידי חקלאות עתיקה.

קואורדינטה X 145/000
קואורדינטה Y 531/500

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39007חלק53-4, 6
39017חלק3
39018חלק1-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 03/ 188/ 3אזור לבניני ציבור - כפר הנוער ניצנהכפיפות
תוכנית20/ 03/ 247מחצבת חלוקי נחל - נחל ניצנהכפיפות
תוכנית20/ 03/ 175/ 1מחצבת חלוקי נחל - נחל ניצנהשינוי
תוכנית20/ 02/ 101/ 9גן לאומי ניצנהכפיפות
תוכנית20/ 02/ 101/ 34מסוף ניצנהשינוי
תוכנית20/ 02/ 101/ 63מחצבת חלוקי נחל - ניצנה (צפון)כפיפות
תוכנית20/ 02/ 101/ 5/ אמסוף ניצנהשינוי
תוכנית20/ 03/ 135/ 1המשך תואי כביש משאבי שדה ניצנהשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםפירוט
תוכניתתמא/ 23/ 10תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי מס' 10 - מסילות ברזל באזור הדרום.כפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורפירוט
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.פירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות06/12/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/03/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1283. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/01/2010
פרסום להפקדה בעיתונים11/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/11/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית23/12/2008
החלטה בדיון בהפקדה03/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/12/2005
קבלת תכנית10/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201000906/12/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201001026/07/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201000626/04/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112616/03/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901010/08/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900822/06/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה200900108/03/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה200502208/01/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200801329/12/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים38023/12/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200800121/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200700820/12/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700910/09/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200601111/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600603/07/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות