פל"ח בישובי גוש חבר-אדירים, ברק ודבורה

תוכנית ג/ 19855

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פל"ח בישובי גוש חבר-אדירים, ברק ודבורה
מספר: ג/ 19855
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הסדרת פעילויות ותעסוקות לא חקלאיות בנחלות.
2. עידוד הפיתוח הכלכלי תוך מניעת מטרדים למגורים.
3. שמירה על האופי הכפרי והחקלאי של הישובים.

עיקרי ההוראות:
1. הוספת שימושים לא חקלאיים לשימושים המותרים בתחום המגורים בנחלה.
2. קביעת הוראות, זכויות ומגבלות לפיתוח פל"ח בנחלה.
3. קביעת הוראות לפיתוח המגרשים ועיצוב המבנים.
4. קביעת הנחיות סביבתיות.
5. קביעת הוראות לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועחבר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20765חלק2-31, 4
20766חלק1-11, 13-38, 48, 53-54, 56-68, 71-79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 114-115
20767חלק1, 19, 21, 34-35
20768חלק6-19, 26-27, 30, 33-39, 42-62, 64, 71-73, 76, 78-79, 85, 97, 103, 106, 120-132, 138-141, 143, 145, 147, 149
20769חלק6-72, 5, 8
20770חלק11-71, 74-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 113, 115
20771חלק111-2, 10, 12
20776חלק5-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/10/2011
קבלת תכנית15/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201201114/06/2012