פלאפון תקשורת בע"מ

בקשה ועדה מקומית 126/ 28/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פלאפון תקשורת בע"מ
מספר: 126/ 28/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להקמת תורן לאנטנה פלאפון בגובה של 45מ', מיכל דלק וגנרטור, מבנה יביל בשטח של 29.64מ"ר וגדר רשת באורך 47מ'.
הועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון דנה בתכנית בישיבתה מס' 109 מיום 3/1/02 והחליטה כי מאחר והמקום הינו על גבול השיפוט, להעביר לאישור המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןכפר ביאליק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10231חלק42
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200201609/10/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200200908/05/2002