פנטזיה דרומית נחל רודד

תוכנית 12/ 03/ 186

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פנטזיה דרומית נחל רודד
מספר: 12/ 03/ 186
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח מתחם אטרקציה תיירותית בנחל רודד.

עיקרי ההוראות:
1. הגדרת ייעודי הקרקע ושימושיה וקביעת הוראות בניה לפיתוח והסדרת המערך הפיזי של
אטרקציה תיירותית והגישה אליה וכן שרותי הקהל הנלווים.
2. קביעת התכליות והשימושים המותרים בכל תא שטח לרבות נחל, שטחים פתוחים, חניון,
שביל ודרכים.
3. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
מערבית לקיבוץ איילות, נחל רודד
קואורדינטה X 195400
קואורדינטה Y 388400

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40069חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 30אזור צפון מלונאותשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילותכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 971. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים06/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/09/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות21/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 970. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/09/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/09/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/09/2008
קבלת תכנית08/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100321/03/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים119130/11/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000104/01/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה