פעילות לא חקלאית במושבי מועצה אזורית בקעת בית שאן

תוכנית ג/ 16052

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פעילות לא חקלאית במושבי מועצה אזורית בקעת בית שאן
מספר: ג/ 16052
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת פעילויות לא חקלאיות בתחום שטחי המגורים והשטחים החקלאים הצמודים למגורים במשובי בקעת בית שאן.

עיקרי הוראות התכנית:-
להקצות 500 מ"ר לפעילות לא חקלאית בנחלות.
- במגרשים ששטחם גדול מ- 1 דונם לאפשר הקמת 4 יחידות אירוח.
- במגרשים ששטחם קטן מ- 1 דונם לאפשר הקמת 2 יחידות אירוח.
- שימוש בחלק מהשטח לפעילות לא חקלאית למקצועות חופשיים במגבלות איכות הסביבה.
- שימוש חקלאי בחלק מהשטח שיעודו מגורים במסגרת מגבלות איכות הסביבה ולהכריז על מבנים חקלאים קיימים בתחום המגורים כמבנים חורגים .
- קביעת הוראות פיתוח וקביעת הוראות למתן היתרי בניה.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ מק/ 3נוי יעוד בין שטח פרטי פתוח לשטח למגורים, שדה תרומותשינוי
תוכניתג/ במ/ 108ירדנה - בית - יוסףשינוי
תוכניתג/ במ/ 23תל-תאומיםשינוי
תוכניתג/ במ/ 150ביכורהשינוי
תוכניתג/ 7029שדי תרומות הרחבהשינוי
תוכניתג/ 309ירדנהשינוי
תוכניתג/ 11708מושב רחוב, הרחבה קהילתיתשינוי
תוכניתבב/ מק/ 6שינוי בקו בני צידי, שדי תרומותשינוי
תוכניתג/ 14297שדי תרומות- מגרש 85שינוי
תוכניתג/ 14359שדי תרומות - הרחבת מגורים 69 יח"דשינוי
תוכניתג/ 14360רוויה הרחבה ב'שינוי
תוכניתג/ 15049שכונת בנים, הגדלת זכויות בניה, שדי תרומותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 966. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: מעריב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות20/11/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4008. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2007. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/03/2006
קבלת תכנית18/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית