פעילות לא חקלאית במושבים

תוכנית מ/ 345

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פעילות לא חקלאית במושבים
מספר: מ/ 345
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שמירת אופיים הכפרי של המושבים ומתן אפשרות לחקלאים להמשיך בפועלם.
- הסדרת פעילות יצרנית נוספת שלא למטרות חקלאיות (פל"ח) במושבים.
- קביעת הוראות מפורטות שתאפשרנה פעילות יצרנית (פל"ח) בשטח המגורים אשר בחלקה א.
- ניצול מושכל של התשתיות הקיימות במושבים.
- צמצום ומזעור מפגעים סביבתיים וחזותיים במושבים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונה

תיאור המיקום:
חלקות א' בנחלות כל המושבים בתחום שיפוט המועצה האזורית מנשה כמפורט להלן::
כפר פינס, תלמי אלעזר, מאור, שדה יצחק, גן שומרון ועין עירון.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 9(מ / 105) - עין עירוןשינוי
תוכניתמשח/ 25(מ / 49) - תלמי אלעזרשינוי
תוכניתמשח/ 14(מ / 5) - כפר פינסשינוי
תוכניתמשח/ 23שדה יצחק והסביבהשינוי
תוכניתמשח/ 23/ 1שדה יצחקשינוי
תוכניתמ/ 49מושב תלמי אלעזרשינוי
תוכניתמ/ 308מגרש מגורים לבן / בת במושב גן שומרון.שינוי
תוכניתמ/ 247שדה יצחק.שינוי
תוכניתמ/ 87תלמי אלעזר, הקצאת שטח למבני תעשיה למועצה חקלאיתשינוי
תוכניתמ/ 105/ אעין עירוןשינוי
תוכניתמ/ 284שינוי גבולות מגרש 130 במושב עין עירון.שינוי
תוכניתמ/ 183הקצאת חלקות בניה למבנים, תלמי אלעזר.שינוי
תוכניתמ/ 83/ אגן שומרון.שינוי
תוכניתמ/ 202מגורים בעין עירוןשינוי
תוכניתמ/ 101/ אכפר פינס.שינוי
תוכניתמ/ מק/ 28ניידות אזור מגורים מוטב גן שומרון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 877. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים07/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/10/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/09/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות17/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/06/2006תאריך פרסום: 28/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5546. עמוד: 3965. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/05/2006
החלטה בדיון בוולק"ח01/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/12/2003
קבלת תכנית03/11/2003