פרוזדור מסילת הברזל בראשון לציון.

תוכנית מח/ 147

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פרוזדור מסילת הברזל בראשון לציון.
מספר: מח/ 147
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע רצועת מקרקעין למסילת ברזל בראשון לציון
מתוואי איילון דרום ולתחנות לאיסוף נוסעים ולהורדתם.
2. לקבוע את רוחב רצועת מסילת הברזל, כמסומן בתשריטים.
3. לשנות ייעודי קרקע לשטח למסילת ברזל, לתחנות איסוף
נוסעים ולהורדתם, מתקני ומבני דרך ומתקני תשתית.
4. לקבוע הוראות לקווי בניין.
5. לאפשר התווית דרכי/שבילי שירות בתחום התכנית
להחזקת מבני ומתקני הדרך ומתקני התשתית וכל מתקן אחר
שיידרש להפעלת הרכבת ותחזוקת המסילה.
6. לייעד שטחים בתחום התכנית להסדרת ניקוז, לטיפול נופי
ולפתרונות אקוסטיים.
7. לקבוע הוראות להקמת מתקנים הדרושים לחשמול הרכבת
כולל אמצעי הזנה (תחנות השנאה), מערכת מגע עילי,
מתקני השו"ב (שליטה ובקרה) לחשמול, לתקשורת ולאיתות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3630חלק30, 54-55, 73
3631חלק13-14, 19-21, 89
3632חלק1, 64-65
3923חלק3, 361-2, 5, 15, 24-25, 28-29, 31, 33-35, 96, 102, 377-379, 385, 388-389
3924חלק62, 69, 85, 93-99
3925חלק2, 466
3946חלק270-27410, 14, 19, 21, 95, 146, 196, 212, 229, 241-242, 249, 258-259, 262, 264-267, 269, 275-278, 280, 307, 311, 316
3947חלק50
5035חלק10
5095חלק88, 98
5116חלק87-8833-34, 38-43, 68, 70-71, 76, 89-91
5117חלק98, 105
5182חלק30-31, 37, 43, 59
5387חלק2-4, 18, 22-23, 26-27, 46, 98-99
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 60/ 1מבני ציבור מוסדות חינוך והשכלה גבוהה.שינוי
תוכניתרצ/ 1/ 60/ 2ראשון לציון.שינוי
תוכניתרצ/ 1/ 60/ 3/ 1שינוי יעודים וקביעת זכויות בנייהשינוי
תוכניתרצ/ 1/ 70נתיבי איילון. ןשינוי
תוכניתרצ/ 1/ 12/ 4/ 2ראשון לציוןשינוי
תוכניתרצ/ במ/ 1/ 12/ 3ראשון לציון.שינוי
תוכניתרצ/ במ/ 1/ 43/ 2ראשון לציוןשינוי
תוכניתרצ/ במ/ 1/ 58ראשון - לציון.שינוי
תוכניתרצ/ מק/ 1/ 10/ א/ 2איחוד וחלוקה בהסכמהשינוי
תוכניתרצ/ מק/ 1/ 10/ א/ 3ראשון לציון, רח' ההסתדרות. ח"ח ארעית 3שינוי
תוכניתרצ/ מק/ 1/ 60/ 4הרחבת שטח למבני ציבורשינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 5552. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים06/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/02/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית01/01/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות01/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2679. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים31/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/03/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית25/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח20/10/2003
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2001
קבלת תכנית23/09/2001