פרוט יעודי הקרקע למטרות:מגורים ב,מגורים ג,ב.צ,מסחר,שרותים עירוניים,מרכז אזרחי.

תוכנית גז/ 195/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פרוט יעודי הקרקע למטרות:מגורים ב,מגורים ג,ב.צ,מסחר,שרותים עירוניים,מרכז אזרחי.
מספר: גז/ 195/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.תכנית זו באה לשנות תכנית המתאר לאלעד מס' -
גז / במ / 195 ולפרט את יעודי הקרקע למטרות הבאות:
1. אזור מגורים ב.
2. אזור מגורים ג'.
3. אזור לבניני צבור.
4. אזור למסחר.
5. אזור לשרותים ערוניים / מרכז אזרחי.
6. שטח ציבורי פתוח.
7. דרכים.
2. קביעת הוראות בניה.
3. ביטול חלקות קיימות וחלוקה חדשה כמפורט בתשריט.
איחוד וחלוקה עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון
והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
ישוב: אלעד.
שטח התכנית: 887,395 ד'.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4059חלק141-1436, 138-139, 144-146
4060חלק9-12, 35-43, 52, 81-828, 16, 21-34, 44-45, 51, 53, 58, 83
5659חלק6
5664חלק2-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/05/1997תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1997.
פרסום לאישור ברשומות06/04/1997תאריך פרסום: 06/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4509. עמוד: 2878. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות18/06/1996תאריך פרסום: 18/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4419. עמוד: 3606. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים31/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 31/05/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/05/1996
החלטה בדיון בהפקדה31/01/1996
קבלת תכנית19/10/1995