פרוט שימושים ויעודים באזור תעשיה, בית שאן

תוכנית גנ/ 17011

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פרוט שימושים ויעודים באזור תעשיה, בית שאן
מספר: גנ/ 17011
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת תנאים למתן היתרי בניה בהתייחסות לעתיקות הקיימות בשטח
2. שדרוג אזור תעשייה באמצעות הוספת שימושים מסחריים ותיירותיים המשתלבים עם סביבה עשירה בעתיקות ובעלת ערך תיירותי רב.
3. קביעת תנאים סביבתיים המאפשרים תפקוד האזור בשילוב שימושים שונים.
4. קביעת תנאים סביבתיים להמשך שימוש תעשייתי המאושר

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי יעודי קרקע.
2. קביעת קווי בנין לבניה חדשה 40 מטר מציר דרך 71 ( 15מ' מקצה זכות דרך).
3. קביעת קווי בנין למבני תעשיה קיימים 28 מטר מציר דרך 71 ( 3 מ' מקצה זכות דרך).
4. התווית דרכים
5. קביעת הוראות בניה:-
- הנחיות בינוי, פיתוח והפעלה.
- קביעת הוראות לפיתוח שטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, תקשורת חשמל, מים וביוב, ניקוז , גז וכו'.
6. קביעת תנאים למתן היתרים
7. צמצום רצועה לתכנון של מסילת הברזל מ- 240 מטר ל- 20 מטר.
8. אישור התחברות דרך גישה למתחם מדרך ראשית 71.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבית שאןבית שאןבית שאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22885חלק103, 106
22889חלק11, 453-10, 12-21, 40, 46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6995תכנית מתאר -בית שאןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 117. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים11/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/08/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/06/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות03/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/11/2008תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5865. עמוד: 329. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר22/10/2008
פרסום להפקדה בעיתונים26/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/09/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית11/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2007
קבלת תכנית02/05/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה