פרוייקט חממות של משפחת אלעטאונה

תוכנית 31/ 02/ 305/ 83

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פרוייקט חממות של משפחת אלעטאונה
מספר: 31/ 02/ 305/ 83
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חממה ומבנים חקלאיים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע.
ב. קביעת שימושים מותרים.
ג. קביעת הנחיות ואמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבתיים.
ד. קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי שירות
וכן הנחיות ומגלבות בניה.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400016חלק23, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 57אזור תעסוקה צומת שוקתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/11/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2009
קבלת תכנית04/05/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901607/12/2009