פרויקט "נפתלי על הים"

תוכנית 3/ 02/ 101/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פרויקט "נפתלי על הים"
מספר: 3/ 02/ 101/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה במגרש מס' 855 והתאמתם
לתקנות החדשות (חישוב שטחים).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2003כל הגוש
2017כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/1994תאריך פרסום: 30/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4257. עמוד: 520. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה ברשומות02/06/1994תאריך פרסום: 02/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4219. עמוד: 3567. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים17/03/1994תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1994.
החלטה בדיון בהפקדה14/02/1994
קבלת תכנית28/07/1993