פתוח חוף צפוני אילת

תוכנית 2/ 03/ 114/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פתוח חוף צפוני אילת
מספר: 2/ 03/ 114/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעודי קרקע בקטע מתכנית בינוי חוף אילת, על מנת להקטין את השטח הכללי המיועד להמקת בתי מלון, וליצור שטח נרחב ורצוף לפיתוח פעילויות נופש, בידור ומסחר, ולשטחים ציבוריים פתוחים נרחבים. כמו כן על מנת להקטין צפיפות הבניה בשטחי מלונאות קיימי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/1976תאריך פרסום: 12/01/1976. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה ברשומות16/10/1975תאריך פרסום: 16/10/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2156. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית15/10/1975