פתיחת דרכים חדשות והסדרת מרכז הכפר,

תוכנית עח/ 93

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פתיחת דרכים חדשות והסדרת מרכז הכפר,
מספר: עח/ 93
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פתיחת דרכים חדשות והסדרת מרכז הכפר,בהתחשב במצב
הקיים ,שנוי יעד שטח מצבורי לצבורי חקלאי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית חרות

תיאור המיקום:
ישוב: בית חרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8335כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/1968תאריך פרסום: 12/12/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1490. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית26/03/1967