פתיחת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות והזזת דרך בהתאם למציאות שנוצרה במקום.

תוכנית ממ/ 838/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פתיחת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות והזזת דרך בהתאם למציאות שנוצרה במקום.
מספר: ממ/ 838/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. פתיחת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות והזזת דרך בהתאם למציאות שנוצרה במקום.
2. השלמת שטח לבניני צבור קיים וקביעת שטח לבניני צבור חדש.
3. חלוקה למגרשי בניה וקביעת קוי בנין אחורי לנחל אלכסנדר - עד להסדר ודאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק2, 7, 26, 28-35, 37, 41, 44, 46-49, 51
7887חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/1972תאריך פרסום: 03/02/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1802. שנה עברית: התשלב .