פתיחת כביש גישה,התאמת התכנית למציאות

תוכנית עח/ 45/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פתיחת כביש גישה,התאמת התכנית למציאות
מספר: עח/ 45/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.פתיחת כביש גישה
ב.התאמת התכנית למציאות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת שפירא

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת שפירא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8316חלק1-6
8318כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/01/1969תאריך פרסום: 09/01/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1498. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית09/12/1966