צומת בית קמה מגרש מס' ב

תוכנית 7/ 03/ 117/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: צומת בית קמה מגרש מס' ב
מספר: 7/ 03/ 117/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ביעוד הקרקע משטח לשירותי דרך למסחר במגרש מס' A 1
ב. הסדרת זכויות הקרקע לשימושי מסחר.
ב. שינוי בקוי הבניין והתאמן למצב הקיים בפועל בשטח.
ג. הגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריים ולשירות.
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים למטרות עיקריים, שטחי שירות.
ה. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ו. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ז. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ח. קביעת שלבי ביצוע התכנית.


,

עיקרי ההוראות:
שינוי ביעוד הקרקע משטח לשירותי דרך לשטח מסחר, הגדלת אחוזי בניה למטרות מסחר ושינוי בקוי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןבית קמה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100270/1 חלקי חלקות: 51-72
גוש: 100232/7 חלקי חלקות: 4
גוש: 100522/3 חלקי חלקות: 4

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 117/ 2שכונת מגורים - בית קמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/08/2008
קבלת תכנית13/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900811/05/2009