צומת גבולות

תוכנית 7/ 03/ 292

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: צומת גבולות
מספר: 7/ 03/ 292
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב קיים. 2. קביעת יעדים ואזורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולגבולות

תיאור המיקום:
אדמות חקלאיות בצומת גבולות,שמעונים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100277חלק5, 25-32, 36-38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/1983תאריך פרסום: 13/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2968. שנה עברית: התשמד .