צומת דרכים מס' 31 / 60 - צומת שוקת

תוכנית 31/ 02/ 101/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צומת דרכים מס' 31 / 60 - צומת שוקת
מספר: 31/ 02/ 101/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.קביעת תוקף זמני לקטע דרך שבוטל בתוכנית המתאר לאזור תעסוקה ונופש צומת שוקת
(57/305/02/7) עד לביצוע המחלף במתכונתו הסופית.
2. הוספת הנחיות מיוחדות לשטח ציבורי פתוח. מטרת התוכנית היא הרחבת הדרך הקיימת בפועל עד למועד ביצוע המחלף.
הדרך תכלול: תעלות, גדרות, קירות תומכים, סוללות עפר וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי
והריסה הכרוכים בביצוע הדרך.

עיקרי ההוראות:
הוספת הנחיות מיוחדות ליעוד "שטח ציבורי פתוח", מתן הנחיות מיוחדות לדרך המיועדת לביטול, מתן הוראות לסלילת הדרך. מתן הוראות בעניין קווי בניו ומגבלות בנייה הסדרת הסתעפויות וכו' .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 190641.28
קואורדינטה Y 579407.60

צומת דרכים של דרך מס' 60 עם דרך מס' 31

גושים חלקות:
מחל שוקת גוש 94 (ארעי) חלקי חלקות 4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 57אזור תעסוקה צומת שוקתשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםפירוט
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6401. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/07/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4202. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים06/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/03/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2012
קבלת תכנית09/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200625/06/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים138731/05/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201200206/02/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה