צוקים (מספר קודם 30/ מק/ 3025)

תוכנית 30/ 03/ 322

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: צוקים (מספר קודם 30/ מק/ 3025)
מספר: 30/ 03/ 322
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת רוחב דרכים והחלפת יעודי שטחים בתחום התכנית, ללא הגדלת שטחים, הוספת שטחים ציבוריים פתוחים.

עיקרי ההוראות:
1. הרחבת דרכים.
2. שינוי גבולות מגרשים הצמודים לדרכים שהורחבו.
3. החלפת שטחים שיעודם תעשייה קלה ומלאכה בשטחים שיעודם מסחר ותעשיה קלה ומלאכה - ללא הגדלת שטח היעודים עצמם.
4. החלפת שטחים שיעודם לתיירות ואזור ספורט ונופ בשטח שיעודו מבנים ומוסודות ציבור ולהפך, ללא הגדלת שטח היעודים עצמם.
5. הוספת שטחי ש.צ.פ. ע''ח החלפתם ביעודים אחרים וע''י הקצאתם מחדש בשטח שיעודו שימור נופי.
6. שינוי בגבולות שטחים שיעודם מלונאות ונופש בבניה חלא רוויה ללא שינוי בשטחם הכולל.
7. חלוקת מגרשים בשטח שיעודו מלונאות ונופש, מלונאות ונופש בבניה לא רוויה, אזור חקלאי מיוחד - ללא הגדלת שטח היעודים.
8. שינויים במגרשי מתקנים הנדסיים ללא הגדלת שטחם הכולל וזכויות הבניה הכוללות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהצוקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39042חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית30/ 02/ 266ישוב "צוקים"שינוי
תוכנית30/ 03/ 287צוקים - אזורי מסחר, מלונאות ונופששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2011תאריך פרסום: 28/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6206. עמוד: 2805. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים31/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית31/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200123/01/2012