צור יגאל

תוכנית שד/ מק/ 1002/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צור יגאל
מספר: שד/ מק/ 1002/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין אחורי מ-5.0 מ' ל-2.40 מ' במגרש 1404.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיר

תיאור המיקום:
גוש 7577 ישן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7588חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/05/2001תאריך פרסום: 31/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4990. שנה עברית: התשסא .