צור יגאל

תוכנית שד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: צור יגאל
מספר: שד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. התרת בנית בריכת שחיה פרטית לפי הוראות תכנון,
תפעול, בטיחות, בריאות ואיכות הסביבה נאותים.
2. קביעת הנחיות ותנאים להוצאת היתר בניה לבריכה הנ"ל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7577חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 1000/ במתן הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחיה פרטיות במושבים ובישובים קהילתייםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/2001תאריך פרסום: 10/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5019. עמוד: 4072. שנה עברית: התשסא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/07/2001
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר24/05/2001