צימרים-יבניאל

תוכנית ג/ 14573

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צימרים-יבניאל
מספר: ג/ 14573
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן אפשרות לבנית יחידות נופש(צחמרים) בישוב יבנאל.
האפשרות לבנית יחידת נופש תינתן במגרשים מחוסרי זכויות לבנית צימרים בתוכניות תקפות.
אפשרות לביצוע צימרים במגרשים בעלי גודל נאות, צפיפות נמוכה ןתואי קרקע המקל זאת.
מתן אפשרות לבנית 400 יחידות נופש לאיכסון, בתחום התוכניות המאושרות בצמוד או בנפרד לבית המגורים.
לתת פתרון לתשתיות בתחום חשמל, תקשורות, חניות,

עיקרי ההוראות:
מתן אפשרות בניה יחידות נופש.
קביעת הוראות בניה לנ"ל.
קביעת סוג תשתיות בתחום חשמל,תקשורת,חניות,

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15436חלק46
15437חלק26-3313-25
15438חלק1514, 16-19, 22-23
15439חלק19, 25-35, 38-391, 3-14, 21-22, 24, 36-37
15441חלק10-11, 14, 16, 181-9, 12-13, 15, 17, 19-22
15442חלק1, 4, 8-16, 18-36, 38-78
15443חלק1-7, 12-36, 38-50, 52, 54-68, 73-81, 87, 97-99, 105-109, 111, 113-138
17356חלק3-11, 531-2, 12-13, 48, 54
17357חלק1-61, 67-76, 79-85, 87-88, 92-93, 95-116
17358חלק1-4, 18-20, 23-24, 26-28, 31, 33-35, 42-43, 46-51, 53-585, 17, 21-22, 25, 38, 44-45
17359חלק7, 12, 20, 22-29, 34, 41-42, 47, 49
17367חלק1-2, 313-4, 29, 32
17368חלק1-43, 45-56
17369חלק1-7, 9-46, 48-50, 53-55, 90-94, 97
17370חלק1-46, 49-67, 69-72, 75-106
17371חלק1, 7, 26, 28, 32, 34, 364, 8, 11, 18, 20-21, 30, 38
17376חלק4-116, 118-174
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: אל-סינארה.
פרסום לאישור ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 305. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות11/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4004. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2005. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2005
קבלת תכנית03/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200601911/07/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55030/08/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200500407/03/2005