צמרים בנחלה-שדמות דבורה

תוכנית גנ/ 15693

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: צמרים בנחלה-שדמות דבורה
מספר: גנ/ 15693
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות בהם תותר בניה ליח' נופש כפרי עד 160 מ"ר ולשימושים מסחריים עד 140 מ"ר סה"כ 300 מ"ר.
תותר העברת זכויות בניה בין יעודי פל"ח (ממסחר ליח' נופש ולהיפך, אך עד לתקרה של 300 מ"ר בלבד) בעת מתן היתרי בניה.

עיקרי ההוראות:
קביעת שטחים ליעודים השונים.
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות לשימוש פל"ח.
קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום התכנית.
לא יינתנו היתרי בניה מכוח תכנית זו ללא קבלת הסכמת בעלי הקרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2184. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים29/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/12/2009
החלטה בדיון באישור תכנית31/12/2008
פרסום להפקדה ברשומות11/11/2008תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5865. עמוד: 331. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/10/2008
פרסום להפקדה בעיתונים26/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/10/2005
קבלת תכנית15/08/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה