צפריה

תוכנית גז/ 487/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: צפריה
מספר: גז/ 487/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפרדת חלקה לבעלי מקצוע מס' 20 מחלקת מגורים
בישוב חקלאי מס' 3 והפיכתו לבעל מקצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6837חלק3, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 63שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתגז/ 487/ בצפריהשינוי
תוכניתגז/ 487/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/487/גשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3746. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים09/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/06/2002
החלטה בדיון באישור תכנית05/09/2001
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2001תאריך פרסום: 17/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5003. עמוד: 3335. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה02/07/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/03/2000
קבלת תכנית01/03/2000