קאסר אל סר שכונות 7 ו- 9

תוכנית 28/ 03/ 113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קאסר אל סר שכונות 7 ו- 9
מספר: 28/ 03/ 113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות מגורים 7 ו- 9 בקאסר א-סר על שטח של כ- 386 דונם ובהיקף של 189 מגרשים למגורים, ע''י שינויים בייעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי תוואי והצרת דרך מס' 5 בתכנית 101/02/28 ע"י ביטול דרך ושינוי הייעוד לאזור מגורים א', לשטח ציבורי פתוח, לשטח חקלאי, למשקי עזר ולשביל.
ב. שינוי תוואי דרך מס' 10 בתכנית 101/02/28 ע"י ביטול דרך ושינוי הייעוד לאזור מגורים א', לשטח לתעסוקה ולשטח ציבורי פתוח.
ג. שינוי תוואי דרך מס' 16 בתכנית 101/02/28 ובתכנית 112/03/28 ע"י ביטול דרך ושינוי הייעוד לאזור מגורים א' עם חזית מסחרית, לשטח ציבורי פתוח ולנחל.
ד. שינוי ייעוד מגורים א' בתכנית 101/02/28 לשטח ציבורי פתוח, לדרך מוצעת ולנחל.
ה. שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח בתכנית 101/02/28, לאזור מגורים א', למשקי עזר, לשטח למתקן הנדסי ולשביל.
ו. שינוי ייעוד שטח לבנייני ציבור בתכנית 101/02/28, לאזור מגורים א', לשטח ציבורי פתוח ולדרך.
ז. שינוי ייעוד אזור למלאכה זעירה בתכנית 101/02/28, לאזור מגורים א', למשקי עזר, לשטח ציבורי פתוח, לדרך מוצעת ולשביל.
ח. שינוי ייעוד שטח למתקנים הנדסיים בתכנית 112/03/28, לאזור מגורים א', למשקי עזר, לדרך מוצעת ולשטח ציבורי פתוח.
ט. קביעת מס' יחידות הדיור המרבי במגרש באזור מגורים א' ל- 3 (בסך הכל 540 יח"ד).
י. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' ובאזור מגורים א' עם חזית מסחרית, במגרשים בקבוצות גודל שונות.
יא. קביעת שטחי הבניה המרביים בשטח לבנייני ציבור, בשטח לתעסוקה ובשטח למתקן הנדסי.
יב. קביעת התכליות והשימושים והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
יג. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והנחיות כלליות לתשתית.
יד. קביעת קווי הבניין במגרשים ושלבי הביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאבו בסמהאבו בסמהקאצר א-סר

תיאור המיקום:
קאסר א- סר 5 ק"מ צפונית מערבית לדימונה
בתחום מועצה אזורית אבו בסמה
קואורדינטה מערב מזרח - Y 198250
קואורדינטה דרום צפון - X 654250

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100165חלק1
100166חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית28/ 02/ 101ישוב בדואי חדש קסר א סרשינוי
תוכנית28/ 03/ 112מרכז שרותים לישוב בדואי קסר א סרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/2007תאריך פרסום: 26/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5753. עמוד: 1077. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים14/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
פרסום להפקדה בעיתונים14/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3043. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה17/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/06/2006
קבלת תכנית28/05/2006