קבוץ אפק

תוכנית ג/ 1624

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ אפק
מספר: ג/ 1624
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת הבניה במשק

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק

תיאור המיקום:
ישוב: אפק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10243חלק
10244חלק
10253חלק
10499חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/07/1974תאריך פרסום: 11/07/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2027. עמוד: 1910. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון באישור תכנית13/05/1974
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1973תאריך פרסום: 25/10/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1955. עמוד: 112. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה23/10/1972
קבלת תכנית16/04/1972