קבוץ אפק

תוכנית ג/ 7251

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קבוץ אפק
מספר: ג/ 7251
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית
קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את מגורי
האדם מבני ציבור שרותים ומני משק ותעשיה באזורים
בהם מותרת הבניה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק

תיאור המיקום:
ישוב: אפק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10243חלק4
10244חלק422, 425, 429, 431, 433-436, 489, 659-661
10247חלק319, 322-323, 509
10248חלק46, 49, 51-56, 5847, 50, 57, 60-61, 662
10499חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/1993תאריך פרסום: 01/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4156. עמוד: 420. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/11/1993
פרסום לאישור בעיתונים10/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1993.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/02/1993
החלטה בדיון באישור תכנית06/01/1993
פרסום להפקדה ברשומות03/09/1992תאריך פרסום: 03/09/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4037. עמוד: 4494. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/1992תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/1992
החלטה בדיון בהפקדה17/07/1991
קבלת תכנית13/12/1990