קבוץ בית קשת

תוכנית ג/ 1901

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ בית קשת
מספר: ג/ 1901
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח פיתוח, קביעת אזורים ועתודות והסדרת הבניה וטיפוח במשק

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןבית קשת

תיאור המיקום:
ישוב: בית קשת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17043כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/11/1979תאריך פרסום: 29/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2583. עמוד: 392. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית20/12/1976
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1975תאריך פרסום: 05/06/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2115. עמוד: 1789. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה25/02/1974
קבלת תכנית23/11/1973