קבוץ גבעת ברנר.

תוכנית בר/ 324

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ גבעת ברנר.
מספר: בר/ 324
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרה של אזור המגורים והקהילה של קיבוץ גבעת ברנר לרבות תאי שטח למגורים, שטחים פתוחים, מבני ציבור וקהילה, תעשיה, אזור תיירות, שבילים ודרכים, מבני משק חקלאיים וחקלאות.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד קרקע
מ: אזור חקלאי, אזור מגורים, אזור תעשיה, שטח לבניני ציבור, שטח לבניני משק, שטח ציבורי פתוח, שטח פרטי פתוח, שטח ספורט, אזור בית הבראה ודרכים קיימות.
ל: מגורים א', מסחר, תעשיה, מבני משק, מבנים ומוסדות ציבור,מבנים ומוסדות ציבור לבריאות, קרקע חקלאית, פרטי פתוח, ספורט ונופש, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור,מבנים ומוסדות ציבור למינהל ציבורי, שבילים, דרכים ודרכים משולבות.
2. חלוקת שטח התכנית למגרשים ללא הסכמת בעללים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
קביעת שלבי ביצוע התכנית.
4. קביעת הוראות לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בנין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי
הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות, וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2633חלק5-6, 24-25
2634חלק16-17, 20-22, 24, 31-33
3662חלק253
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית31/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/06/2009
קבלת תכנית18/01/2009