קבוץ גבע

תוכנית ג/ 1759

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ גבע
מספר: ג/ 1759
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
קביעת יעדים אזורים.
ביטול דרכים קיימות והתווית חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגבע

תיאור המיקום:
ישוב: גבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16800כל הגוש
16898כל הגוש
17064כל הגוש
17065כל הגוש
17069כל הגוש
20577כל הגוש
20580כל הגוש
20582כל הגוש
23085כל הגוש
23100כל הגוש
23101כל הגוש
23175כל הגוש
23176כל הגוש
23178כל הגוש
23179כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/11/1979תאריך פרסום: 29/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2583. עמוד: 392. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית26/04/1979
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1974תאריך פרסום: 31/10/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2056. עמוד: 251. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה09/04/1973
קבלת תכנית27/12/1972