קבוץ געתון

תוכנית ג/ 1988

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קבוץ געתון
מספר: ג/ 1988
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עדכון הצרכים החדשים של התפתחות המשק
מרחיבה אזור מגורים תעשיה וכוללתב בית עלמין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון

תיאור המיקום:
ישוב: געתון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18420חלק4-5, 16
18421חלק14-159, 11-13
18422חלק4-7, 11-15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1225קבוץ געתוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/01/1976תאריך פרסום: 01/01/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2181. עמוד: 875. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/1975
פרסום להפקדה ברשומות23/03/1975תאריך פרסום: 23/03/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2099. עמוד: 1384. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה30/09/1974
קבלת תכנית03/04/1974