קבוץ גשר הזיו

תוכנית ג/ 11182

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ גשר הזיו
מספר: ג/ 11182
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ גשר הזיר הרחבת היישוב.
ב. שינוי יעוד של קרקע חקלאית ליעודים הבאים: דרכים, מגורים קהילתיים מוסד חינוכי אזורי, שצ"פ, למגורים בקיבוץ ולספורט.
ג. הקמת שכונה קהילתית.
ד. קביעת תנאים להגשת בקשות להיתרי בניה.
ה. חלוקת מגרשים לפיתוח.
ו. קביעת הוראות פיתוח.
ז. שינוי יעוד ממבני משק ואזור מלאכה ותעסוקה, לשכונה קהילתית, מגורים בקיבוץ, דרכים ושצ"פ.
ח. שינוי יעוד ממבני משק למלאכה ותעסוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19009חלק1, 10-15, 17-20, 22-24, 29-303, 6-9, 16, 26-28
19010חלק16-17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7290תכנית מפורטת -גשר הזיושינוי
תוכניתג/ 3326גשר הזיו ושטחי מוא"ז סולם צורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/03/2001תאריך פרסום: 12/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4970. עמוד: 1976. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים11/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/01/2001
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/2000
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2000תאריך פרסום: 19/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4921. עמוד: 4882. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/08/2000
החלטה בדיון בהפקדה02/12/1999
קבלת תכנית16/02/1999