קבוץ דליה

תוכנית ג/ 390

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ דליה
מספר: ג/ 390
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטחים לדרכים מבנה מגורים, בתי ילדים
מבנה צבור תעשיה מלאכה מבנה משק אזור ספורט

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידודליה

תיאור המיקום:
ישוב: דליה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11872חלק
11873חלק
11874חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/1978תאריך פרסום: 12/01/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2403. עמוד: 875. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית19/09/1977
פרסום להפקדה ברשומות03/04/1975תאריך פרסום: 03/04/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2102. עמוד: 1427. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה19/03/1973
קבלת תכנית22/11/1959