קבוץ יסעור

תוכנית ג/ 2253

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ יסעור
מספר: ג/ 2253
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדר הבניה בקיבוץ, קביעת עתודות קרקע ודרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריסעור

תיאור המיקום:
ישוב: יסעור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18512כל הגוש
18515חלק2, 4
18519חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 51יסעורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/02/1980תאריך פרסום: 14/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2604. עמוד: 1068. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/1979
פרסום להפקדה בעיתונים22/09/1976תאריך פרסום בעיתון: 22/09/1976.
פרסום להפקדה ברשומות08/07/1976תאריך פרסום: 08/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2235. עמוד: 2121. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה09/02/1976
קבלת תכנית07/04/1975