קבוץ כישור

תוכנית ג/ 3304

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ כישור
מספר: ג/ 3304
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפתוח של הקבוץ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישור

תיאור המיקום:
ישוב: כישור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18909חלק1-3, 6-15, 19, 22-27, 31, 46
18910חלק15, 20-21, 29
18938חלק16-17, 23-24, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית10/06/2008
פרסום לאישור ברשומות25/08/1983תאריך פרסום: 25/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2954. עמוד: 2785. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית21/06/1982
פרסום להפקדה ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. עמוד: 743. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/10/1981תאריך פרסום בעיתון: 23/10/1981.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/02/1979
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/02/1979
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה22/02/1979
החלטה בדיון בהפקדה09/10/1978
קבלת תכנית16/06/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36410/06/2008