קבוץ מבוא חמה

תוכנית ג/ 7940

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ מבוא חמה
מספר: ג/ 7940
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ מבוא חמה.
ב. קביעת יעדים ואזורים.
ג. קביעת הוראות פיתוח.
ד. מתן היתרי בניה.
ה. שינוי יעוד - מתכנית מתארית לישוב עפ"י תכנית
ג / 5472 ליעודים המפורטים בגוף התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןמבוא חמה

תיאור המיקום:
ישוב: מבוא חמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15196חלק2
15200חלק11
20000חלק31, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןכפיפות
תוכניתג/ 5472רמת הגולן שינוי מס' 3שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/1999תאריך פרסום: 14/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4832. עמוד: 1748. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים26/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית19/08/1998
פרסום להפקדה ברשומות01/06/1998תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4648. עמוד: 3816. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/1998
החלטה בדיון בהפקדה27/11/1995
קבלת תכנית29/11/1992