קבוץ סער

תוכנית ג/ 1987

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קבוץ סער
מספר: ג/ 1987
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיל אזור מגורים לשנות תווי כבישים בהתאם
להתפתחות המשק, לבטל אזור לדיר צאן

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרסער

תיאור המיקום:
ישוב: סער

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18202חלק6, 68-72
18203חלק5-102-4, 15, 38, 42-43
18204חלק12, 21, 54, 6749-53, 55-57
18208חלק5-7, 10, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 338קבוץ סערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/04/1978תאריך פרסום: 20/04/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2431. עמוד: 1631. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/1977
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/1975תאריך פרסום בעיתון: 29/07/1975.
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1975תאריך פרסום: 14/07/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2126. עמוד: 2030. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה30/09/1974
קבלת תכנית02/04/1974